Zaloguj się

REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.chaikola.com                                                                                                                   

z dnia 3 października 2016 r. 

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Wild Grass sp. z o.o. sp. k. w Warszawie ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.chaikola.com (zwany dalej "Regulaminem").

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także określa zasady dokonywania transakcji sprzedaży produktów w Sklepie internetowym sklep.chaikola.com

 2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Wild Grass sp. z o.o. sp. k. w Warszawie, ul. Henryka Wieniawskiego 5/10, NIP 701-026-45-20, REGON 142643920, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000042054.

 3. Przez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:

i. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Adres elektroniczny zwany jest także adresem e-mail;

ii. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;

iii. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej;

iv. Konsument - osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

v. Konto (Konto Klienta) – indywidualna, autoryzowana podstrona Sklepu internetowego, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym;

vi. Produkt – towar oferowany w Sklepie internetowym;

vii. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego;

viii. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;

ix. Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem: sklep.chaikola.com, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej;

x. Sprzedawca – Wild Grass sp. z o.o. sp. k. w Warszawie;

xi. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego;

xii. Usługaelektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego;

xiii. Usługodawca – Wild Grass sp. z o.o. sp. k. w Warszawie;

xiv. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu;

 

§ 2

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym Usługodawcy                                                        i ogólne zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług elektronicznych i Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie: (i) szerokopasmowego łącza internetowego, (ii) dostępu do aktywnej poczty elektronicznej, (iii) przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej, (iv) monitora o rozdzielczości: 1024x768 pikseli (zalecane). 

 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego odbywa się zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient zobligowany jest powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego.

 3. Wszelkie treści umieszczone na stronach Sklepu internetowego, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.

 4. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 5. Warunkiem korzystania z Usług elektronicznych i Sklepu internetowego jest zapoznanie się i akceptacja treści niniejszego Regulaminu.

   

§ 3

Usługi elektroniczne

 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Usługodawca świadczy bezpłatnie, za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne: Konto Klienta w Sklepie internetowym, Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym, Newsletter sklep.chaikola.com

 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

 3. Świadczenie Usług elektronicznych jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu Klientów do Usług elektronicznych i Sklepu internetowego w celu jego ulepszenia, przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Klientów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: (i) zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Klientów lub osób trzecich, (ii) trudności techniczne, w tym błędy i niepowodzenia w łączeniu się ze Sklepem internetowym.

 5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. Rejestracja możliwa jest po zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu. Rejestracja stanowi potwierdzenie akceptacji treści Regulaminu oraz jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie wskazanych w niniejszym Regulaminie usług drogą elektroniczną, bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.

 6. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta tj.: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło. 

 7. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej udostępnienia interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (z chwilą dodania Produktu do koszyka).

 8. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej prowadzenia Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony. Rozwiązanie tej umowy następuje na mocy oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Oświadczenie nie wymaga wskazania przyczyny rozwiązania umowy i składane jest drogą elektroniczną.

 9. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń.

 

§ 4

Zawarcie Umowy sprzedaży

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

 1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym aktualnie obowiązujący podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „DOSTAWA” pod adresem: sklep.chaikola.com/pl/i/Dostawa/22 

 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. 

 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać Rejestracji, o której mowa w § 3 ust. 6, wybrać Produkt i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

 4. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce dostawy Produktu.

 5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.

 6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca bez zbędnej zwłoki potwierdza otrzymanie Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez: (i) wyświetlenie odpowiedniego komunikatu na stronie Sklepu internetowego oraz (ii) przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera informację, o których mowa w art. 9 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r.

 7. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia Klientowi przyjęcia Zamówienia do realizacji w sposób wskazany w ust. 7 powyżej.

 8. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

   

§ 5

Płatności

 1. Sprzedawca udostępnia płatności za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24. 

 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania Zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 7 Regulaminu. 

 3. Sprzedaż Produktów dokonywana za pośrednictwem Sklepu internetowego dokumentowana jest wystawieniem faktury VAT. 

 4. Faktura VAT dostarczana jest Klientowi w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta w Zamówieniu adres e-mail w momencie odnotowania przez Sprzedawcę płatności z tytułu Umowy sprzedaży, nie później niż w dniu dostawy zamówionych Produktów Klientowi. 

 5. Klienci wyrażają niniejszym akceptację na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej.

   

§ 6

Warunki dostawy Produktów

 1. Dostawa Produktów realizowana jest w terminie 3 (trzech) do 5 (pięciu) dni roboczych licząc od dnia, w którym płatność za Zamówienie została odnotowana na rachunku bankowym Sprzedawcy. Dostawa zamówionych Produktów wstrzymana jest do momentu odnotowania zapłaty ceny sprzedaży przez Sprzedawcę.

 2. Dostawa Produktów realizowana jest za pośrednictwem przewoźnika wskazanego przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 

 3. Dostawa Produktów nabytych za pośrednictwem Sklepu internetowego realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Koszt dostawy uzależniony jest od wielkości Zamówienia. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „DOSTAWA” pod adresem: sklep.chaikola.com/pl/i/Dostawa/22 

 5. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zrealizować dostawę w wyznaczonym terminie. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą. Na potrzeby niniejszego Regulaminu za siłę wyższą uznaje się każde działanie, zdarzenie sprawcze o charakterze przypadkowym lub naturalnym, nie do uniknięcia takie jak, w szczególności: powódź, huragan, trzęsienie ziemi, śnieżyca, pożar, korek drogowy, strajk.

 

§ 7

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia dostawy Produktów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed upływem wskazanego terminu. 

 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument obowiązany jest odesłać Produkty niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres magazynu Sprzedawcy: Wild Grass sp. z o.o. sp. k., ul. Spedycyjna 22, 03-191 Warszawa, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić Produkty w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, w jakim otrzymał je od Sprzedawcy. 

 3. Zwrot zapłaconej przez Konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez niego  konto bankowe w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sklep pisemnego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

 4. Koszt odesłania Produktu przez Konsumenta na adres magazynu Sprzedawcy nie podlega zwrotowi.

 

§ 8

Postępowanie reklamacyjne 

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Wild Grass sp. z o.o. sp. k., ul. Instalatorów 7c lok. 2a, 02-237 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@chaikola.com

 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy na reklamację zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

 3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres Wild Grass sp. z o.o. sp. k., ul. Henryka Wieniawskiego 5/10, 01-572 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@chaikola.com. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, wysyłana będzie w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

   

§ 9

Ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta gromadzonych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: Wild Grass sp. z o.o. sp. k. w Warszawie.

 2. Dane osobowe Klientów gromadzone przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego przetwarzane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, a także w celach związanych z prawnie usprawiedliwionym interesem administratora.

 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, przy czym brak udostępnienia wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Katalog danych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazany jest także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego. 

 5. Mając na celu ochronę danych osobowych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją, witryna Sklepu internetowego zaopatrzona jest w odpowiednie środki bezpieczeństwa określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Sprzedawca zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie umowy zawierane w ramach Sklepu internetowego podlegają prawu polskiemu.

 2. Usługodawca uprawniony jest do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Zmiany nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. W przypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie będzie dokonywane poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu internetowego pod adresem: sklep.chaikola.com/pl/i/Regulamin/2. O każdej zmianie Regulaminu Klient będzie ponadto powiadamiany za pośrednictwem wiadomości e-mail zawierającej załączony tekst zmienionego Regulaminu oraz odpowiedniego komunikatu pojawiającego się na jego Koncie. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego po dokonaniu zmian w Regulaminie, o których Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie równoznaczne z zapoznaniem się z treścią nowego Regulaminu oraz jego akceptacją.

 3. Regulamin udostępniany jest Klientom nieodpłatnie, na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem: sklep.chaikola.com/pl/i/Regulamin/2, przed zawarciem Umowy, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Poprzednie wersje Regulaminu będą udostępniane Klientowi na każde jego żądanie zgłoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 4. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa jakiegokolwiek stanu lub kraju, w którym postanowienia te mają obowiązywać, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji, w której jest ono niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie Regulamin obowiązuje i pozostaje w pełnej mocy oraz jest nadal wiążący i wykonalny.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz inne akty.

 6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą) a Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą) a Klientem nie będącym Konsumentem poddane zostają sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy (Sprzedawcy).

 

 

Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:37965bbba6e392c74c4e4f1678e3241c#0}
Sklep internetowy Shoper.pl